- Định khoản nghiệp vụ kinh tế trong trường hợp doanh nghiệp mua thêm cổ phiếu đầu tư vào công ty liên kết, sau giao dịch doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát 51% tại đơn vị đối tác. Cho ví dụ ?

- Xuất kho 1000kg vật liệu đi góp vốn vào công ty A (nắm giữ 25% quyền kiểm soát và quyền biểu quyết). Giá do hội đồng đánh giá: 595.000đ.

Cho em hỏi 2 nghiệp vụ này định khoản như nào với ạ